Oranges Maisey


maisey_001.jpg (40098 Byte)
maisey_002.jpg (45743 Byte)

87500
Oranges Maisey

Nebo Daniel
17236
Nebo Brenin
12046
Parc Welsh Flyer
5861
25836
Nebo Rosebud
44811
Nebo Princess Ann
Hafrena Brenin
4063
12953
Tyngwndwn Mathrafal Lady
74559
Walena Black Beauty
Ceredigion Tywysog
12290
Brenin Dafydd
4639en 1680
10462
Tyngwndwn Malen
62690
Walena Seren Mai
Derwen Rosinas Last
9736
54663
Walena Samantha Jane

Fuchs, geb. 1989, Stm. 150 cm

Züchter: Lady Vivien Cromwell, The Oranges, Sherborne, Cheltenham, Glos., GL54 3DT